SZÁLLITÁS, BEÉPITÉS ORSZÁGOSAN - Tartályház.

TARTÁLYOK | SZENNYVIZTISZTITÓK | OLAJFOGÓK | ZSIRFOGÓK | MEDENCÉK | BORTARTÁLYOK

A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.2-16

 Megjelenés ideje: 2016. 02. 09. 

 FELHÍVÁS

A vidéki térségek falvainak megújítására

A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztését, a falvak megújulását. A cél elérését a Kormány a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül1 dönt.

 A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximálisan 155 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

 Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 77,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

1 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztéséhez, melyek hozzájárulnak a települések megújulásához.

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

2

 

Tartalomjegyzék

1. A tervezett fejlesztések háttere .............................................................................................................. 5

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja ................................................................................................... 5

1.2. A rendelkezésre álló forrás ............................................................................................................ 5

1.3. A támogatás háttere ...................................................................................................................... 5

2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége ............................................................................................................. 6

3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások .................................................................................................... 6

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása .................................................................................... 6

3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása.................................... 7

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások .................. 9

3.3. A projektvégrehajtás időtartama .................................................................................................. 13

3.3.1. A projekt megkezdése ............................................................................................................. 13

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam ........................................................... 13

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások .................................................................................. 14

3.4.1. A projekt területi korlátozása ................................................................................................... 14

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek ............................................................ 14

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás .................................................................... 14

3.5.1. Indikátorok ............................................................................................................................... 14

3.5.2. Szakpolitikai mutatók ............................................................................................................... 15

3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén ............................ 15

3.6. Fenntartási kötelezettség ............................................................................................................ 15

3.7. Biztosítékok köre ......................................................................................................................... 15

3.8. Önerő ........................................................................................................................................... 15

4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei .................................................................................. 16

4.1 Támogatást igénylők köre ........................................................................................................... 16

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre ...................................................................................... 16

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja ......................................................... 17

4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend ................................................................. 17

5. A finanszírozással kapcsolatos információk ......................................................................................... 22

5.1 A támogatás formája.................................................................................................................... 22

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége ............................................................ 22

5.3 A támogatás mértéke, összege ................................................................................................... 22

5.4 Előleg igénylése ........................................................................................................................... 23

5.5 Az elszámolható költségek köre .................................................................................................. 23

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei ......................................................................................... 24

5.8 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások ............................ 25 3

 

5.9 Nem elszámolható költségek köre ............................................................................................... 26

5.10 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések ................................................................... 26

5.10.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok ... 26

6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája ............................................. 27

7. További információk ............................................................................................................................. 28

8. A felhívás szakmai mellékletei ............................................................................................................. 29 4

 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz – 1 verzió c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 5

 

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db.

1.3. A támogatás háttere

Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1721/2015. (X. 6.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7.2.1. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben művelet szolgál. 6

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;

d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;

 

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak a támogatható tevékenységekkel együtt támogathatóak:

 Előkészítési tevékenységek

 

(pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);

 Projektmenedzsment tevékenységek;

 Próbaüzem;

 Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);

 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;

7

 

 Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;

 Az üzemeltetéssel kapcsolatos képzés, szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;

 A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;

 A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;

 A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.

 

A Felhívás keretében más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója;

 Fenntartási, karbantartási tevékenységek;

 Oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, programszerű telepítéssel, vagy anélkül);

 Üdülőterületi, zártkerti, külterületi területeken szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények (egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, oldómedence) létesítése;

 Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái;

 A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének hatálya alá tartozó, illetve a Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó települések szennyvízkezelési megoldásai;

 Az a beruházás, amely a 2000 lakosegyenérték alatti településen/településrészen a 2007-2013-as programozási időszakban támogatásban részesült és a kötelező fenntartási idő nem telt le;

 Elő-közművesítés;

 

Előközművesítésnek minősül, ha az alábbi kritériumok közül legalább az egyik fennáll:

- a terület vagy ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással, vagy a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízi létesítményből biztosított ellátással nem rendelkezik;

- a tervezett közművezeték olyan terület ellátására irányul, amelyen az ingatlanok többségén (legalább 51%) állandó tartózkodásra alkalmas épület vagy az épületekben állandó bejelentett (az önkormányzatnál nyilvántartott) lakos nem található.

 Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a Települési Szennyvízkezelési Programban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása;

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;

 Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója;

 Felhagyott szennyvíztisztító telep bontása, kármentesítése, rekultivációja.

 

3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

Az elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra (pl.: közmű, önkormányzati vagyonkezelés) kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben: 8

 

 

a) az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy

b) az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti.

 

Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása a fentiek alapján az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi táblázatban szereplő jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. Támogatható tevékenység

Támogatási jogcím

Támogatási kategória

 

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;

d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli

 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 6. b) pontja alapján kisméretű infrastruktúra-fejlesztés vidéki térségekben

 

- Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás

 

 

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Letölthető: http://tartalyhaz.hu/szennyviztisztito/Felh%C3%ADv%C3%A1s-106.pdf