SZÁLLITÁS, BEÉPITÉS ORSZÁGOSAN - Tartályház.

TARTÁLYOK | SZENNYVIZTISZTITÓK | OLAJFOGÓK | ZSIRFOGÓK | MEDENCÉK | BORTARTÁLYOK

Biológiai szennyvíztisztító, szennyvíztisztító kisberendezés, szennyvíztisztító kislétesítmény telepítésére vonatkozó jogszabályok gyűjteménye

 

 Jogszabályok gyűjteménye

Az ÁÚF 11. pontjában foglalt jogszabályokon túl az alábbi jogszabályok tekintendők irányadónak:

- 91/271/EGK irányelv a települési szennyvíz kezeléséről;

 

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv;

 

- A 2008/98/EK irányelv a hulladékokról;

 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról;

 

- 2000. évi CXII. tv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról;

 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról;

 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól;

 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről;

 

- 2003. évi XXVI. törvény az országos területrendezési tervről;

 

- 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról;

 

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról;

 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;

 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (a települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatással összefüggésben);

 

- 25/2002 (II. 27.) Korm. rendelet a nemzeti települési szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósítási programról;

 

- 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 

- 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról;

 

 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről;

 

- 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról;

 

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;

 

- 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól;

 

- 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról;

 

- 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről;

 

- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;

 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;

 

- 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról;

 

- 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;

 

- 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről;

 

- 72/1996. (V.22.) Korm. rend. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;

 

- 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól;

 

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról;

 

- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről;

 

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről;

 

 

- 27/2006. (II.7.) Korm. rend. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről;

 

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről;

 

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről;

 

- 368/2001 Kr.(Ávr.)

 

- 27/2004.(XII.25.) KvVM rend. a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról;

 

7/2005. (III.1.) KvVM rend. a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló. (XII.25.) KvVM rendelet módosításáról;

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól;

 

- 30/2008. (XII. 31. ) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról;

 

- 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól;

 

- 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről;

 

- 1042/2012 (II. 23.) Korm. hat. Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT);

 

- 1821/2015. (XI. 12.) Korm. hat. a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról;

 

- 1721/2015. (X. 6.) Korm. hat. a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról;