Szennyvíztisztító kislétesítmény - gyökérzónás öntözéssel a tisztított víz az Ön névényeit is táplálhatja

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

SEGÉDLET A KORSZERŰ EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS A

TERMÉSZETKÖZELI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ALKALMAZÁSÁHOZ

Budapest, 2005. december

Bevezető

A keletkező  szennyvizek ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos igények és az EU települési szennyvízkezelésről szóló irányelvének határidőre való teljesítéséhez rendelkezésre áll a Települési Szennyvizek Ártalommentes Elhelyezése Nemzeti Programját alkotó két, kormányrendelettel elfogadott program:

           - a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (továbbiakban: „A” program), valamint

           - a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti, a közműves szennyvízelvezető  és—tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti                         Megvalósítási Programja (továbbiakban: „B” program).

Az „A” és a „B” program együttesen alapozza meg az ország összes települési szennyvizére vonatkozóan a szakszerű kezelés és az ártalommentes elhelyezés ütemezett megvalósítását.

A napjainkban megszokott „közcsatorna + ún. mesterséges (nagyüzemi) szennyvíztisztító telep” rendszer környezetbarát alternatíváinak számítanak a következők:

           - a közcsatornával ellátott területek természetközeli szennyvíztisztítási módszerei,

                    valamint

           - a nem csatornázott területek korszerű  egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményekkel történő  szennyvíz ártalmatlanítási módszerei.

 

A KvVM hosszú idő  óta törekszik a szennyvíztisztítási alternatívák hazai elterjesztésére, mivel ezek sok esetben környezetbarát és költségtakarékos megoldást kínálnak elsősorban a kistelepülések számára, vagy mert a korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés célszerű lehet a nagyobb települések ritkán lakott részein is.

A két alternatíva közös jellemzője, hogy a szennyvíz szennyező anyag tartalma mindkét esetben a talaj-víz-növény közegében, elsősorban a természetben megtalálható mikroorganizmusok élettevékenységének köszönhetően bomlik le és a lebomláshoz külső energia bevitelére nincs szükség.

A két kategória megkülönböztetését, az eltérő alkalmazási terület, az eltérő kialakítás, méretek és költségek, illetve a szükségesen eltérő  szakmai és jogi szabályozás szempontjai indokolják. Ily módon, illetve a szakmai hagyomány alapján a természetközeli szennyvíztisztítást az „A” programhoz, a korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezést pedig a „B” programhoz tartozónak tekintjük.

A KvVM álláspontja szerint, a szennyvízelvezelő  rendszerrel (közcsatornával) nem rendelkező  területeken, illetve ahol ezek kiépítése nem gazdaságos, illetve nem jár környezeti előnyökkel, segíteni kell a korszerű egyedi szennyvíztisztítást alkalmazni kívánókat, azaz a szennyvízkezelési „B” program mielőbbi végrehajtását, elsősorban a szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények elterjedése érdekében.

1. Az egyedi szennyvízkezelés lehetséges megoldásai

1.1 Alapfogalmak

A „B” program szerinti, azaz a közcsatornával gazdaságosan el nem látható területek—települések és településrészek - egyedi szennyvízkezelésének három fő , technológiai- és műszaki szempontból jól elkülöníthető  megoldási lehetősége van:

           - a korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés (ún. kislétesítményekkel),

                    - a szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, valamint

           - a zárt tárolóban való gyűjtés és elszállítás (települési folyékony hulladék).

 

Ezek jogi fogalom-meghatározása a „B” programról szóló kormányrendelet szerint:

           „2. § b) egyedi szennyvízkezelés: az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken olyan egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) alkalmazása, amelyek 1-25

lakosegyenértéknek (főnek) megfelelő  települési szennyvíz tisztítását és/vagy végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják. Ezek a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontoktól, illetve a beépítési szokásoktól függően lehetnek: az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és az egyedi zárt szennyvíztárolók. Az egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) karbantartása során keletkező  folyadék, iszap és építő anyag hulladékok elszállítását és kezelését külön jogszabály szerint kell végezni.

           ba) egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves

elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és—tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyező anyagok lebontását energia bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik - a földtani közegbe történő  végső  kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj él világa számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő  ártalommentes

elhelyezést,

           bb) egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyező anyagok lebontását energia bevitel segítségével végző  egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyező anyagtartalmának külön jogszabályban el írt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó,

           bc) egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező  települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított;”

1.2 Az egyes megoldási módszerek

A fent felsorolt szennyvíz elhelyezési lehetőségek közül hazánkban a bc) szerinti egyedi zárt szennyvíztároló alkalmazásának van hagyománya. Az egy-két évtizedes alkalmazás azonban

számos környezetvédelmi és gazdaságossági problémát hozott a felszínre velük kapcsolatosan. Például a „sörösüveg szindróma”, a szippantó autók illegális ürítése, a hulladékkezelő  és a szennyvíztisztító telepek fogadóképességének korlátozottsága, a lakosság számára megfizethetetlen szállítási terhek jelentkezése, stb.

Emiatt ennek a megoldásnak a jövőbeni támogatása - a szakszerűség feltételeinek biztosítása mellett és csatornázás hiányában – csak olyan helyen indokolt, ahol az egyedi szennyvízelhelyezés

a fokozott vízbázis védelem miatt nem engedhet  meg (pl. a kiemelten érzékenyfelszín alatti vizek területein).

A bb) szerinti egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek számítanak azok a világpiacon, így hazánk piacain is nagy számban megtalálható, valójában a nagyüzemi szennyvíztisztítók

kicsinyített másaként kifejlesztett, általában az eleveniszapos biológiai lebontáson alapuló, előregyártott, automatizált kis „zsebtelepek”, amelyek alapvető  tulajdonsága, hogy a

szennyezőanyag lebontást külső  energia bevitel segítségével végzik. Míg a kisebb lakóközösségek, lakóparkok vagy pl. egyedülálló panziók, egészségügyi intézmények esetében alkalmazásuk kimondottan javasolható, a családi házakhoz való telepítésük – a mértékadó szakirodalom szerint – a fejlett országokban sem vált be, ezért elterjedésük – lakossági használatra - hazánkban sem javallott.

A kisberendezések családi házak esetében való alkalmazását akadályozza, hogy hosszú távon nehezen biztosítható megfelelően hatékony működésük, elsősorban a hozzáfolyó tisztítandó

szennyvíz nagy arányú mennyiségi és minőségi ingadozása miatt. Ezért nem oldható meg az „eleveniszapos bioreaktor” folyamatos és egyenletes táplálása, egyensúlyban tartása, így a

reaktorban él  baktérium tömeg könnyen kimosódik vagy kipusztul. A tisztítási eredmény elmaradása mellett igen magas a kockázata az energia- és alkatrész-ellátásnak, valamint nem

utolsó sorban a fertőzésveszélynek, illetve a bűzhatásnak.

Piaci áruk mellett a fenntartási költségeik is magasak, mely szintén jelentős akadálya ezért sem javasoltak nagyszámú lakossági ellátásra.

Ezzel szemben a ba) szerinti egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények olyan, a fejlett országokban általánosan alkalmazott rendszerek, amelyeknek a szennyvíztisztító és elhelyező

szerepe a talajban lejátszódó biológiai, kémiai és fizikai folyamatokon (az ún. talajbiológiai szűrésen) alapul.

A szennyvízben lévő  szennyezőanyagok lebontása ebben az esetben nem igényel külső energia bevitelt.

A korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények egy megfelelően tervezett és

kialakított, ún. oldómedencét követ  kavics- és homokszűrő -, vagy épített vízinövényes rendszerből állnak. Egyszerűen – helyszínen, illetve helyi földanyagból vagy részben

előregyártott elemekből - kialakíthatóak és biztonságos üzeműek.

Nemzetközi viszonylatban egyre gyakoribb a wetland-ként való kialakításuk.

Környezetbarát és költségkímélő  megoldások, mind a beruházási-, mind az üzemeltetési költségük alacsony.

A fejlett országokban kifejlesztett és bevált típusok már a hazai piacon is megtalálhatóak, és a minél szélesebb körű lakossági alkalmazásuk érdekében a hathatós központi támogatási

lehetőségek megteremtése folyamatban van.

Sajnálatos, hogy ma még a közhasználatban nem megszokott és keveredik az egyedi kislétesítmények, valamint az egyedi kisberendezések szóhasználata, még a szakemberek, illetve a gyártók-forgalmazók körében is.

Fokozott figyelem szükséges, hogy ez a kétféle - kialakításában, működésében és nem utolsó sorban tisztítási hatékonyságában, valamint árában igen eltér , de az egyedi, azaz a közcsatorna nélküli szennyvízkezelés fogalomkörébe tartozó - módszer a gyakorlatban is megkülönböztetésre kerüljön.

1.2.1. Az egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmények lehetséges elemei

Előkezelő kisműtárgyak:

           oldómedence (családi házak esetében)

           olajfogó aknák (éttermek, mosodák, szerviz állomások stb. esetében)

           Imhoff (kétszintes) akna

Közbenső szennyvíztisztító egységek, ha szükséges:

           közbenső  homokszűrő

           recirkulációs durvahomokágyas szűrő

           szakaszos üzemű finomhomok szűrő

           szivattyús adagolású sekély árkos homoktöltetű elhelyező  mező

 Utótisztító és elhelyező egységek:

           elhelyező  mező

           elhelyező  ágy

           (elhelyező  akna)

Speciális rendszerek:

           dombos rendszerek

           újrahasznosító teljes recirkulációs rendszer

           szürke vizes rendszerek

A rendszer kialakításának lehetséges megoldásai:

           gravitációs átfolyású

           szifonos adagolású

           szivattyús adagolású

A rendszer üzemeltetésének lehetséges megoldásai:

           váltakozó üzemmód

           szakaszos üzemmód

Összefoglalás

A bemutatott egyedi/helyi szennyvízelhelyezési technológiákat hazánknál lényegesen kedvezőbb gazdasági helyzetben lévő , a környezetvédelem terén előttünk járó, fejlett országokban is elterjedten alkalmazzák. Ezeknek az egyszerű technológiáknak az alkalmazási lehetőségét minden esetben érdemes mérlegelni, amennyiben:

 

           az elhelyezendő szennyvíz mennyisége kicsi (kistelepülések és önálló településrészek esetén);

           a helyi adottságok (terepviszonyok, talaj- és talajvíz adottságok, telkek mérete) lehetővé teszik;

           a laksűrűség alacsony, a gyűjtőcsatorna fajlagos építési költsége magas.

A hosszú távú elképzelések kidolgozása során azonban nem szabad elfelejtkezni arról, hogy még a megfelelően kezelt szennyvíz is veszélyeztetheti az emberi egészséget és a környezetet. A szennyvíz tisztítása és szakszerű elhelyezése bonyolult biotechnológián alapul, ily módon is kockázatos tevékenység, emiatt a megfelelő  szakértelem nélkülözhetetlen a

előkészítés és tervezés

a megvalósítás

üzemeltetés és üzemellenőrzés

folyamatában egyaránt.

A szennyvízkezeléssel kapcsolatos döntések évtizedekre szólnak, így az Önkormányzatok felelőssége óriási, hogy a környezeti biztonság mellett a települések lakói számra hosszú távra szólóan a legkedvezőbb, legkisebb anyagi terhet jelent  megoldást megtalálják.

A természetközeli szennyvíztisztítási módszerekkel kapcsolatban megállapítható, hogy nagyszámú, jól működő , nagy nyilvánosságot kapó referenciatelepek hiányában nem várható a széleskörű ismertség, és alkalmazás. A legutóbbi jogszabályi változás eredménye, hogy az alkalmazás egyik legjelentősebb akadályára vonatkozóan, a téli időszakra előírt elfolyó vízminőségi követelményekre jelentős engedményt tett, s ez vélhetően mind a szakmai, mind a beruházói kört elmozdítja a kívánatos irányba.

A Minisztérium kérésére 2002-ben a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége vállalta, hogy regisztrációs listát vezet internetes honlapján a szakterületen járatos szakértők és tervezők jelentkezése, illetve elérhetősége érdekében.

Budapest, 2005. december

Az egyedi rendszerek egyes elemeinek  várható tisztítási eredményei, a szennyező anyagok  koncentrációjában

* plaque forming units– fertőzést képező elemek

** az érték a határérték és a megadott érték között változik

FEBRUÁR 29-IG DIJMENTES TERVDOKUMENTÁCIÓ!

tel.: 30 / 422—2681 | fax: 72 / 742 - 952 | info@tartalyhaz.hu

Szennyvíztisztítás, szakszerű telepítés országosan

Nem közműves (csatornával nem rendelkező) építmények települések és településrészek - egyedi szennyvízkezelésének három fő, technológiai- és műszaki szempontból jól elkülöníthető megoldási lehetősége van:

a korszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés (ún. kislétesítményekkel),

a szennyvíztisztító kisberendezések alkalmazása, valamint

a zárt tárolóban való gyűjtés és elszállítás (települési folyékony hulladék).

2016 TAVASZI AKCIÓ!

DIJMENTES ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Szennyvíztisztító kisberendezés

Szennyvízcső

Befogadó:

Élővíz, árok, tartály, stb.

Gyökérzónás szikkasztómező

Oldómedence

Szennyvízcső

Szövegdoboz: Szövegdoboz: 2016
Szövegdoboz: tartalyhaz.hu

Letöltések

 

Minden jog fenntarva. © 2011| Készítette: Lord Systems Kft.

Loading

Google keresés

Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft
Budapest, Pécs, Mosonmagyaróvár, Türje, Szolnok, Miskolc

Tel: +36 (30) 422 – 2681 | Fax: +36 (72) 742 – 952
e-mail: info@tartalyhaz.hu
Adószám: 14609190-2-20

Bazalkő, lapkő, kockakő - bazaltko.com

Rendelés felvétel országosan:

 06 - 30 / 422 - 2681

Pest megye, Budapest:

06 - 30 / 920– 7325

e-mail:

info@tartalyhaz.hu

 

 

tel.: 30 / 422—2681 | fax: 72 / 742 - 952 | info@tartalyhaz.hu

Szövegdoboz: FEBRUÁR = -5%
(2016 FEBR. 29-IG ILL. KÉSZLET EREJÉIG)
Ajándék
 ENGEDÉLYEZÉSI TERV

ORSZÁGOS
DIJMENTES FELMÉRÉS!

Partnereink

Tűzivíz tartályok - www.tuziviztartaly.co.hu

Pálinkafa Kft.. –www.bortartalyok.hu

Megújuló Kft. - www.megujulo.com

INGYENES TERV

FEBRUÁR 29-IG!

2016 FEBRUÁRI AKCIÓ :

5% KEDVEZMÉNY + DIJMENTES ENGEDÉLYEZÉS TERV + Az akció 2016. FEBR. 29 napig beérkező rendelésekre érvényes.

INFORMÁCIÓ, SZÁLLITÁS ÉS TELEPITÉS

ORSZÁGOSAN, MEGRENDELÉSEK FELVÉTELE

(Gyártói szakszerű telepítés 10+2év garanciával)

IRJON, HIVJON BIZALOMMAL. MŰSZAKI KOLLÉGÁINK ÁLLNAK SZIVES RENDELKEZÉSÜKRE!

VÁLASZTÁS

DIJMENTES JEGYZŐI TERV KÉSZITÉSE FEBRUÁR HÓNAPBAN, HIVJA KOLLÉGÁNK!

Lekerekített téglalap: Szállítás, beépítés 10 munkanapon belül, az ország egész területén. Hívja Ön is ügyfélszolgálatunk!
Szövegdoboz: 2016
KÉSZLET SÖPRÉS

2016 FEBRUÁR 29-IG!
Szövegdoboz: 2016 TAVASZI NAGY SZENNYVIZTISZTITÓ AKCIÓNK!
2016 FEBRUÁR 29-IG!
[Megrendeléstől 6 hónapig módosítható a telepítés dátuma szabadon módosítható!

Szolgáltatásunk elérhető többek között a következő településeken:

Aba Abádszalók Abaújszántó Abony Adony Ajak Ajka Albertirsa Alsózsolca Aszód Bábolna Bácsalmás Badacsonytomaj Baja Baktalórántháza Balassagyarmat Balatonalmádi Balatonboglár Balatonföldvár Balatonfüred Balatonfűzfő Balatonkenese Balatonlelle Balkány Balmazújváros Barcs Bátaszék Bátonyterenye Battonya Békés Békéscsaba Bélapátfalva Beled Berettyóújfalu Berhida Besenyszög Biatorbágy Bicske Biharkeresztes Bodajk Bóly Bonyhád Borsodnádasd Budakalász Budakeszi Budaörs Budapest Bük Cegléd Celldömölk Cigánd Csákvár Csanádpalota Csenger Csepreg Csongrád Csorna Csorvás Csurgó Dabas Debrecen Demecser Derecske Dévaványa Devecser Diósd Dombóvár Dombrád Dorog Dunaföldvár Dunaharaszti Dunakeszi Dunaújváros Dunavarsány Dunavecse Edelény Eger Elek Emőd Encs Enying Ercsi Érd Esztergom Fegyvernek Fehérgyarmat Felsőzsolca Fertőd Fertőszentmiklós Fonyód Fót Füzesabony Füzesgyarmat Gárdony Göd Gödöllő Gönc Gyál Gyomaendrőd Gyömrő Gyöngyös Gyöngyöspata Gyönk Győr Gyula Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló Hajós Halásztelek Harkány Hatvan Herend Heves Hévíz Hódmezővásárhely Ibrány Igal Isaszeg Izsák Jánoshalma Jánosháza Jánossomorja Jászapáti Jászárokszállás Jászberény Jászfényszaru Jászkisér Kaba Kadarkút Kalocsa Kaposvár Kapuvár Karcag Kazincbarcika Kecel Kecskemét Kemecse Kenderes Kerekegyháza Kerepes Keszthely Kisbér Kisköre Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Kiskunmajsa Kistarcsa Kistelek Kisújszállás Kisvárda Komádi Komárom Komló Kondoros Körmend Körösladány Kőszeg Kozármisleny Kunhegyes Kunszentmárton Kunszentmiklós Lábatlan Lajosmizse Lébény Lengyeltóti Lenti Létavértes Letenye Lőrinci Maglód Mágocs Makó Mándok Marcali Máriapócs Martfű Martonvásár Mátészalka Medgyesegyháza Mélykút Mezőberény Mezőcsát Mezőhegyes Mezőkeresztes Mezőkovácsháza Mezőkövesd Mezőtúr Mindszent Miskolc Mohács Monor Mór Mórahalom  Mosonmagyaróvár Nádudvar Nagyatád Nagybajom Nagyecsed Nagyhalász Nagykálló Nagykanizsa Nagykáta Nagykőrös Nagymányok Nagymaros Nyékládháza Nyergesújfalu Nyíradony Nyírbátor Nyíregyháza Nyírlugos Nyírmada Nyírtelek Ócsa Onga Őrbottyán Őriszentpéter Örkény Orosháza Oroszlány Ózd Pacsa Paks Pálháza Pannonhalma Pápa Pásztó Pécel Pécs Pécsvárad Pétervására Pilis Piliscsaba Pilisvörösvár Polgár Polgárdi Pomáz Püspökladány Pusztaszabolcs Putnok Rácalmás Ráckeve Rakamaz Rákóczifalva Répcelak Rétság Rudabánya Sajóbábony Sajószentpéter Salgótarján Sándorfalva Sárbogárd Sarkad Sárospatak Sárvár Sásd Sátoraljaújhely Sellye Siklós Simontornya Siófok Solt Soltvadkert Sopron Sülysáp Sümeg Szabadszállás Szarvas Százhalombatta Szécsény Szeged Szeghalom Székesfehérvár Szekszárd Szendrő Szentendre Szentes Szentgotthárd Szentlőrinc Szerencs Szigethalom Szigetszentmiklós Szigetvár Szikszó Szob Szolnok Szombathely Tab Tamási Tápiószele Tapolca Tát Tata Tatabánya Téglás Tét Tiszacsege Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszakécske Tiszalök Tiszaújváros Tiszavasvári Tokaj Tököl Tolna Tompa Törökbálint Törökszentmiklós Tótkomlós Tura Túrkeve Újfehértó Újhartyán Újkígyós Újszász Üllő Vác Vaja Vámospércs Várpalota Vásárosnamény Vasvár Vecsés Velence Vép Veresegyház Verpelét Veszprém Vésztő Villány Visegrád Záhony Zalaegerszeg Zalakaros Zalalövő Zalaszentgrót Zamárdi Zirc Zsámbék

Szennyvízkezelési megoldások fenntartási költségei

Megnevezés

Fenntartás    1 évre

Fenntartás    10 évre

Tisztított víz elhelyezése

Szennyvíztároló

~180 000

~1 800 000

Szennyvíz zárt tárolóban való gyűjtése, elszállítása

Kislétesítmény

~8 000

~ 80 000

A tisztított viz kizárólag gyökérzónás szikkasztással elhelyezhető.

Kisberendezés

~ 15 000

~ 150 000

Befogadó:tó, folyó, vízgyűjtő tartály, szikkasztómező (locsolható)

Közmű, csatorna

~80 000

~ 800 000

Szennyvíztisztító telep

Paraméter

Nyers szennyvíz

Oldómedence elfolyó vize

Az elhelyező árok feneke alatt 30 mérterrel

A szivárogtató árok feneke alatt 90 méterrel

A szakaszos üzemű homokszerű elfolyó vize

A recirkulációs durvahomok töltetű szűrő elfolyó vize

Szerves anyag (BIO5)           mg/l

210-530

140-200

0

0

<10

<15

Lebegőanyag (LA)          mg/l

237-600

50-90

0

0

<10

<15

Összes nitrogén (TKN)            mg/l

35-80

25-60

-

-

 

 

Ammónia(NH3-NH4+)           mg/l

7-40

20-60

20**

-

<0.5

<0.5

Nitrát (NO3)  mg/l

<1

<1

40**

40**

25

25

Összes foszfor (Ptot)   mg/l

10-27

10-30

10**

1**

102-104

 

Fertőző baktérum (Fecal coli) MPN/100 ml

106-1010

103-1016

0-102

0

102-104

102-104

Vírusok PFU/ml*

ismeretlen

105-107

0-103

0

n.a.

n.a.

Címlap

Tartályok

Szennyvíztisztítás

Esővíz felhasználás

Locsolás

Tűzivíz

Medencék

Bortartályok

Kapcsolat

Egyedi szennyvíz - elhelyezési kislétesítmény 6 - 50 FŐ (LEÉ)

Biológiai szennyvíztisztító  kisberendezés 7 - 50 FŐ (LEÉ)

 

 

Használata a tisztított szennyvíz talajban történő elhelyezése, elszikkasztása esetén javasolt, NORMÁL SZENNYVIZKEZELÉSI MEGOLDÁS!

A legelterjedtebb szennyvízkezelési megoldás.

Használata a Balaton 30km-es környezetében, fokozottan érzékeny területen zárt tárolóból történő ellocsolással, FOKOZOTTAN érzékeny besorolású terlepüléseken szikkasztással javasolt!

Ismertető: A szennyvíztisztításra szolgáló műtárgyak egyike,  feladata az iszap visszatartása, valamint a szerves anyagok aerob fermentációval (mikroorganizmusokban végbemenő anyagcserefolyamat, melynek eredménye a szervesanyag lebomlása) való feltárása. A tisztított víz elhelyezése szikkasztómezőben történik. Villamos energiát nem igényel. Környezetbarát, és költségkímélő megoldás, mind beruházási-, mind üzemeltetési költségük alacsony.

Ismertető:  Az aerob-anaerob bioreaktor elvén működik. A technológia tulajdonképpen a háromkamrás oldómedencés kislétesítmények továbbfejlesztése. A tisztítási hatásfok növelése légmentesen záró kamra alkalmazásával, valamint levegő bevitelével történik, így villamos energiát igényel. Emiatt a szennyvíz a tisztítás folyamán egyaránt tartózkodik oxigénmentes, valamint oxigénnel dúsított környezetben is. Ez a folyamat a nagy szennyvíztisztító telepek működési modelljét alkalmazza. A felváltott, aerob és anaerob fázisok jelentősen elősegítik a víz tisztulását.

T E L J E S K Ö R Ü   T E L E P I T É S 

Helyszíni kiszállás (Munkagép, építőanyag, szakember)

Teljeskörü földmunka munkagéppel / kézi erővel

Oldómedence szakszerű elhelyezése, betonozás szükség szerint

Víz befogadó, szikkasztómező kiépítése 4-6m3 osztályozott kavics bedolgozással , 20—30 fm (helyi talajnak megfelelően)

Beüzemelés, tereprendezés 10 + 5 ÉV GARANCIA

T E L J E S K Ö R Ü   T E L E P I T É S

Teljeskörü földmunka munkagéppel / kézi erővel

KG PVC szennyvízcső fektetése (Épülettől 10fm-ig),

Szennyvíztisztító kisberendezés szakszerű telepítése, betonozás szükség szerint

Kompresszor akna, villamos kábelek elhelyezése, szerelése

Beüzemelés, tereprendezés 4 ÉV GARANCIA

Feltétele: A tisztított víz befogadójának megléte!

1– 4 FŐ SZÁMÁRATELEPITÉSE SZIKKASZTÓMEZŐVEL 

AKCIÓS ÁR (2016. FEBR. 29-IG!):

Nettó: 578 000 helyett 549 100,-

1– 4 FŐ SZÁMÁRATELEPITÉSE, kiszállással!

AKCIÓS ÁR (2016 FEBR. 29-IG !):

Nettó: 589 000,-

4 - 6 FŐ SZÁMÁRATELEPITÉSE SZIKKASZTÓMEZŐVEL 

AKCIÓS ÁR:

Nettó: 620 000,- helyett 589 000,-

4 - 7 FŐ SZÁMÁRATELEPITÉSE, kiszállással!

AKCIÓS ÁR:

Nettó: 608 000,-

RÉSZLETESEN, TOVÁBB ide kattintva...

RÉSZLETESEN, TOVÁBB ide kattintva...

 

 

 

Megrendelő letöltése

Megrendelő letöltése

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE

30 / 920 - 7325

DUNÁNTÚL + BALATON

30 / 422 - 2681

ÉSZAK MAGYARORSZÁG

30 / 338—2940

ALFÖLD ÉS TISZA TÓ

30 / 768—4506

E-MAIL

INFO@TARTALYHAZ.HU

BAZALT KISKOCKA, LAPKŐ

bazaltko.com

kockako.co.hu

BORÁSZAT, BORTARTÁLYOK, BORÁSZATI          KIEGÉSZITŐK

boraszatikellekek.eu

bortartalyok.eu

bortartalyok.hu

ENERGIATAKARÉKOS RENDSZEREK

energiaellatas.hu

zeroenergy.hu

szelkerek.eu

szelturbinak.hu

passzivhazak.eu

passzivhazak.co.hu

ESŐVIZGYŰJTÉS, ESŐVIZGYŰJTŐ RENDSZER

esovizgyujtes.com

esovizgyujtes-tartalyok.eu

esovizhasznositas.eu

KERTI FAHÁZ, FILLAGÓRIA

fenyofahaz.co.hu

kertifahaz.eu

EGYEDI TARTÁLY, TARTÁLYOK

grunwald-tartaly.eu

hasznalttartaly.co.hu

ibc-tartaly.eu

ÚSZÓMEDENCE, MEDENCE

medence.bolt.hu

partymedence.eu

partymedence.hu

 

VASIPAR, HULLADÉKHASZNOSITÁS

megujulo.com

OLAJFOGÓ, OLAJLEVÁLASZTÓ BERENDEZÉSEK

olajfogo.eu

olajfogo.com

ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZAT, MEGTAKARITÁS

onkormanyzat-palyazat.hu

onkormanyzatihirek.hu

PÁLINKAFOZŐ, PÁLINKA TARTÁLY, PÁLINKA KIEGÉSZITŐK

palinkafa.hu

palinkafa.eu

palinkafa.at

palinkatartaly.eu

palinkafozo.ro

palinkafozo.co.hu

PÉCS SZAKIPAR

pecsifutesszerelo.hu

pecsitetofedo.hu

SZÁLLÁS MOSONMAGYARÓVÁR

katapanzio.eu

mosonmagyarovar-szallas.eu

naposvendeghaz.eu

BIOLÓGIAI SZENNYVIZTISZTITÓ

szennyviztisztito.bolt.hu

szennyviztisztito.co.hu

szennyviztisztitoberendezes.eu

szennyviztisztitok.com

szennyviztisztitok.co.hu

szennyviztisztitok.eu

 

TARTÁLY, TARTÁLYOK

tartaly.bolt.hu

tartaly.co.hu

tartaly-szallitas.eu

tartalyhaz.hu

tartalyok.com

tartalyok.co.hu

atemeloakna.eu

vizoraakna.eu

adblue-tartaly.eu

TŰZIVIZ TARTÁLY, TARTÁLYOK

tuziviztartaly.eu

tuziviztartaly.co.hu

ZSIRFOGÓ, ZSIRLEVÁLASZTÓ BERENDEZÉSEK

zsirfogo.eu

zsirfogo.com

WEBÁRUHÁZ

bolthely.hu/tartalyhaz

tartályház pláza

VIZTISZTITÁS

szurkeviz.eu

KÖRNYEZETTECHNIKA ROMÁNIA

rezervordeapa.ro

foseleseptice.ro

piscine-pool.ro

rezervoricendiu.ro